Polityka prywatności

I. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest MarkOnline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-132) przy ul. Grzybowskiej 9 lok. 820, KRS 0000632902, NIP: 5252673149, REGON: 365215226, zwana dalej „MarkOnline” lub „Administratorem danych”.

2. MarkOnline informuje, że w celu zapewniania prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Inspektorem danych osobowych jest Piotr Kaim, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@markonline.pl lub listownie pod adresem MarkOnline sp. z o.o. ul. Grzybowskia 9 lok. 820, 00-132 Warszawa.

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne

W związku z prowadzoną przez MarkOnline działalnością konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem prawa, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania przez MarkOnline swojej działalności, w szczególności w celu obsługowym/funkcjonalnym, analitycznym, w zakresie marketingu własnego oraz podmiotów trzecich.

Administrator w tym miejscu wyjaśnia, że:

A. w ramach celu obsługowego przetwarzane są dane niezbędne do prawidłowego działania serwisu, w szczególności pliki cookie oraz informacje techniczne;

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesemAdministratora danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz wysokiego standardu świadczonych usług.

Ponadto podstawą prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; Administrator wyjaśnia, że w wyżej wymienione dane są niezbędne dla podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy jak również do jej wykonania.

Administrator jednocześnie wyjaśnia, że zawarcie umowy oraz podanie danych niezbędnych dla jej zawarcia jest dobrowolne. Wówczas zaś gdy dane pobierane i przetwarzane są na podstawie takiej zgody, prawną prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

B. w ramach celów analitycznego przetwarzane są dane geolokalizacyjne (na podstawie adresu IP), unikalne identyfikatory użytkownika przechowywane w plikach cookies, informacje techniczne na temat przeglądarki i połączenia (adres IP, przeglądarka, system operacyjny itp.), a także informacje o zachowaniu użytkownika na stronie.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesemAdministratora danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz wysokiego standardu świadczonych usług.

C. w ramach celu marketingowego przetwarzane są dane geolokalizacyjne (na podstawie adresu ip), unikalne identyfikatory użytkownika przechowywane w ciasteczkach, informacje techniczne na temat przeglądarki i połączenia (adres ip, przeglądarka, system operacyjny itp.), informacje o zachowaniu użytkownika na stronie

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesemAdministratora danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz wysokiego standardu świadczonych usług.

III. Sposób zbierania danych osobowych

Administrator oświadcza, że dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach oraz jedynie w niezbędnym zakresie a także, że dokłada wszelkiej staranności aby dane te były przetwarzane rzetelnie oraz w sposób przejrzysty dla osób, których te dane dotyczą.

W sytuacji gdy dane zbierane są na podstawie zgody Użytkownika, Administrator informuje Użytkownika o tożsamości Administratora danych, swoich danych kontaktowych oraz danych kontaktowych IOD, celu oraz podstawie prawnej przetwarzania danych, prawnie uzasadnionym interesie Administratora (jeśli ma to zastosowanie), ewentualnych odbiorcach danych osobowych lub ich kategoriach. Administrator informuje ponadto o okresie, przez który dane będą przechowywane lub kryteriach ustalania tego okresu, informacje o prawem przewidzianych uprawnieniach osoby, której dane dotyczą. W szczególności zaś prawie dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia i in. oraz jeśli ma to zastosowanie, o prawie cofnięcia zgody oraz jej skutkach, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru.

W przypadku zaś gdy podanie danych niezbędne jest wymogiem ustawowym, umownym lub też jest warunkiem zawarcia umowy Administrator przekazuje te informacje, jak również informacje czy osoba, której dane dotyczą jest obowiązana do podania tych danych oraz jakie są ewentualne konsekwencje niepodania tych danych.

IV. Cookies

Administrator danych wyjaśnia, że w celu zapewnia prawidłowego działania serwisu oraz utrzymania wysokich standardów świadczonych usług, w tym w zakresie marketingu dostosowanego do potrzeb Użytkowników, stosuje pliki cookies. Pliki te zapisywane są na urządzeniu Użytkownika i zawierają krótkie informacje m. in. na temat zachowań Użytkownika na stronie serwisu.

Większość przeglądarek ma domyślnie włączoną opcję akceptowania plików cookies. W takim przypadku, przy pierwszej wizycie w serwisie, w celu zapewnienia poprawnego jego działania prosimy o wyrażenie zgodny na stosowanie plików cookies.

Stosownie do ustawień przeglądarki, istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies lub też usunięcia ich po korzystaniu z przeglądarki internetowej. Administrator nie zaleca jednak takiego działania, z uwagi na możliwość nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, a nawet całkowity brak możliwości wykorzystania niektórych jego funkcjonalności, jak również brak możliwości personalizacji usług marketingowych.

V. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkowania, w każdym czasie Użytkownik może taką zgodę cofnąć.

W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail IOD – iod@markonline.pl, lub też listownie na adres MarkOnline sp. z o.o. ul. Grzybowskia 9 lok. 820, 00-132 Warszawa.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do tego momentu danych oraz dokonanych na tej podstawie czynności prawnych.

VI. Wymóg podania danych osobowych

Administrator oświadcza, że podanie wszystkich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator jednak wyjaśnia, że podanie niektórych z danych może uniemożliwić korzystanie z serwisu, w szczególności zaś złożenie skutecznego wniosku lub zawarcie umowy.

W tym celu konieczne jest podanie pełnych i poprawnych danych osobowych dotyczących w szczególności danych personalnych, adresu, numeru PESEL, informacji o sytuacji zawodowej i osiąganych dochodach, a także innych informacji pozwalających na weryfikację uzasadnienia dla zawarcia wnioskowanej umowy.

VII. Odbiorcy danych osobowych

MarkOnline w celu wykonywania swojej działalności oraz zapewnienia wysokich sztandarów świadczonych usług, korzysta z pomocy innych podmiotów, co zaś związane jest z koniecznością przekazania im danych osobowych.

W razie zaistnienia takiej potrzeby, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do właścicieli serwisów:

– www.google.com (Google Ireland Limited zarejestrowaną pod numerem: 368047 z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4)

– www.facebook.com (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin, D02)

– www.hotjar.com (Hotjar Limited – zarejestrowane na Malcie pod nr rejestru przedsiębiorców C 65490, adres: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

– www.sare.pl (SARE SA ul. Raciborska 35a, 44 – 200 Rybnik NIP: 642-28-84-378 KRS: 0000369700, REGON: 240018741)

Administrator danych nie mogąc przewidzieć konieczności przekazania danych innym podmiotom publicznym lub prywatnym, zastrzega taką możliwość. Każdy z takich przypadków poddany jednak zostanie wnikliwej analizie pod kątem jegocelowości, zasadności oraz zgodności z prawem.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

W sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do wykonywania celów, w których zostały pobrane Administrator, przed trwałym ich usunięciem lub zniszczeniem może zabezpieczyć dane poprzez ich pseudonimizację. Pseudonimizacja polega w szczególności na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.Dane takie mogą być wykorzystywane do celów statystycznych, a także poprawy jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do oczekiwań Klientów.

IX. Uprawnienia Użytkowania

1. Uprzejmie informujemy, że Użytkownik posiada prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane, a jeśli ma to miejsce także uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji o celu i kategoriach przetwarzania danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych, lub kryteriach ustalania tego okresu, wystąpieniem do Administratora danych z żądaniami wskazanymi we wcześniej wymienionych punktach, a także złożeniem skargi do organu nadzoru. W sytuacji zaś gdy dane nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą także wszelkie dostępne informacje o ich źródle

2. Administrator podejmuje starania aby ułatwiać realizację swoich uprawnień przez Użytkowników w najwyższym możliwym stopniu.

3. Administrator zastrzega jednocześnie, że w uzasadnionych i przewidzianych prawem przypadkach, możliwe jest ograniczenie lub też wyłącznie wyżej wskazanych uprawnień.

4. Administrator wyjaśnia, że w każdej chwili Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku ze szczególną sytuacją Użytkowania. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami ma jednak prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli:

  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Użytkownika lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W każdej chwili Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. Administrator oświadcza, że po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

6. W celu realizacji swoich uprawnień przez Użytkownika istnieje możliwość skorzystania z możliwości kontaktu poprzez adres wiadomość email na adres iod@markonline.pl, lub też listownie na adres MarkOnline sp. z o.o. ul. Grzybowskia 9 lok. 820, 00-132 Warszawa.

X. Prawo do wniesienia skargi

MarkOnline informuje, że jeżeli Użytkownik uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności, Użytkownicy serwisu zostaną powiadomieni poprzez wiadomość email na udostępniony Administratorowi adres.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.